• De coach/therapeut zal aan de coachee/cliënt de behandeling of begeleiding bieden zoals mondeling is afgesproken. De behandelingen vinden plaats in sessies. Iedere sessie duurt minimaal één en maximaal anderhalf uur. De sessies vinden in beginsel doorgaans wekelijks plaats. De coach/therapeut en de coachee/cliënt zullen de sessies per week vooraf inplannen in onderling overleg.
 • De coach/therapeut waarborgt een strikte vertrouwelijkheid van al hetgeen de coachee/cliënt tijdens de sessies aan haar meedeelt. Niets van hetgeen de coachee/cliënt heeft verteld zal derhalve worden meegedeeld, ook niet aan de partner, ouders, opleider, arts van de coachee/cliënt of wie dan ook.
 • Wanneer het naar het oordeel van de coach/therapeut in het belang is van de coachee/cliënt om wel mededelingen te doen, zal hij schriftelijke  toestemming vragen aan de coachee/cliënt om inlichtingen over de coachee/cliënt aan derden te verstrekken.
 • Alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de coachee/cliënt zal de coach/therapeut aan een derde informatie betreffende de coachee/cliënt verstrekken. Indien de coach/therapeut de overtuiging heeft dat het doen van mededelingen niet in het belang van de coachee/cliënt is, zal zij geen mededelingen aan derden doen, ook niet na toestemming of op verzoek van de coachee/cliënt.
 • Omdat de coach/therapeut tijdens de behandelingen niet gestoord kan worden, wordt zijn telefoon vaak niet opgenomen. Het beste kan de coachee/cliënt zo nodig berichten versturen per e-mail of WhatsApp. Na ontvangst van een bericht, zal de coach/therapeut zo spoedig mogelijk contact opnemen.
 • De betaling (zoals deze per factuur is ontvangen) dient binnen 14 dagen na verzending betaald te worden tenzij dit schriftelijk anders is afgesproken. Bij een afzegging binnen 24 uur van tevoren dient het volledige tarief door de coachee/cliënt betaald te worden. Bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, dit wordt door de coach/therapeut beoordeeld en schriftelijk gecommuniceerd naar de coachee/cliënt.

 • Een geplande sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

 • Seity is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van coach/therapeut. Indien een fout gemaakt wordt doordat de coachee/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Seity voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.


  PRIVACY EN GEHEIMHOUDING
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende coach/therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook wettelijk verplicht en opgelegd door onze beroepsvereniging JVATN. Uw dossier bevat aantekeningen gemaakt door de coach/therapeut die tijdens de sessies worden gemaakt.

 • Ook worden in uw dossier eventueel gegevens opgenomen die voor het traject noodzakelijk zijn en die de coach/therapeut, indien nodig en met uw expliciete toestemming vooraf, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

 • De coach/therapeut doet er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat er zeer zorgvuldig omgegaan wordt met al uw persoonlijke gegevens.

 • Als uw behandelende coach/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en is er sprake van een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen, indien nodig, voor de volgende doeleinden nog gebruikt worden: om andere zorgverleners of opdrachtgevers te informeren, bijvoorbeeld dat de coaching of therapie is afgerond, of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete instemming hierover, vooraf en in overleg met u. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval coach/therapeut/Seity voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 • Een klein deel van de gegevens zoals Naam, Adres, Woonplaats uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële afronding, als bijvoorbeeld het opstellen en versturen van een factuur.
 • Als de coach/therapeut vanwege andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal u hierover eerst geïnformeerd worden en expliciet om toestemming worden gevraagd. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist maximaal vijftien jaar bewaard.